What you will learn
Sinonim bermaksud perkataan sama maksud. Melalui latihan ini, pelajar dapat menyatakan sinonim yang betul mengikut konteks ayat. Pelajar juga boleh membezakan ayat penyata yang diberi sama ada betul atau salah. Soalan dalam latihan ini merupakan antara soalan pentaksiran yang digunakan oleh guru di sekolah untuk mentaksir kefahaman pelajar berkaitan tajuk sinonim.
Created by Cikgu Halim
1070 followers
251 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!