Question & notes
கலையும் இசைக்கருவிகளும் Bahasa Tamil (SJKT) UPSR Darjah 5
CHP கலையும் இசைக்கருவிகளும்
What you will learn

இப்பாட இறுதியில், மாணவர்கள் இரட்டைக்கிளவி, அவற்றின் பொருள் மற்றும் தோன்றல் விகாரத்தையும் கற்றுக் கொள்வர்.
https://osem.me/lesson/30728 copied!