Question set
Teknologi Hijau Geografi PT3 Tingkatan 2
CHP Isu dan Pengurusan Alam Sekitar
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menyatakan konsep teknologi hijau, menerangkan ciri-ciri produk teknologi hijau, membahaskan kepentingan teknologi hijau dan mencadangkan amalan berkonsepkan teknologi hijau.
https://osem.me/lesson/22208 copied!