Question & notes
Archimedes' Principle Fizik SPM Tingkatan 5
What you will learn

Di akhir pembelajaran, pelajar dapat memerihalkan perkaitan antara daya apungan dengan perbezaan tekanan cecair pada aras kedalaman yang berbeza bagi objek yang terendam, mengaitkan keseimbangan daya dengan keadaan keapungan suatu objek dalam
bendalir, dan berkomunikasi tentang aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan.
https://osem.me/lesson/15169 copied!