Notes
Penukaran Nombor Perpuluhan kepada Nombor Perlapanan Asas Sains Komputer PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari langkah-langkah yang betul untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan.
https://osem.me/lesson/15138 copied!