Notes
Penukaran Nombor Perpuluhan kepada Nombor Perduaan Asas Sains Komputer PT3 Tingkatan 1
CHP Perwakilan Data
What you will learn

Murid dapat belajar cara yang betul untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan.
https://osem.me/lesson/14925 copied!